By Sara Konoe

Published:
Tokyo: Chikura Shobo, 2023